Ankara
07:58

TR | CH | EN   
Pekin
12:58


Yenilik ve teknolojide ileri atılım

Çin kısa süre önce 14. Beş Yıllık Planı'nın (2021-25) hazırlanması ile ilgili yönergeleri açıkladı. Bu dönem Çin'in uzun dönemli sosyoekonomik kalkınma ve modernleşme vizyonunu gerçekleştirmesi için hayati bir dönem. Kişi başına gelirin 10 bin doların üstünde olduğu Çin, şimdi 2035'te yüksek gelirli ekonomiler arasına girme ve kişi başına gelirini artırma konusunda büyük potansiyele sahip.

Çin'in yüksek gelirli bir ekonomiye dönüşümü, önümüzdeki yıllarda küresel ekonomi için önemli bir büyüme itici güç olacaktır. Ancak, bu süreç, artan oranda istikrarsız küresel ortamda kaçınılmaz olarak büyük zorluklarla, gerginliklerle ve risklerle karşılaşacak.

Tarih gelişmekte olan ülkelerin tipik olarak orta gelir düzeyine ulaştıklarında büyümede bir durgunluğa girdiklerini gösterdi. Yüksek gelirle ekonomiler düzeyine yükselme merdiveni sıklıkla devriliyor ya da tıkanıyor. Bu orta gelir tuzağından kaçabilmek için, bir ülkenin dikkatli bir biçimde büyüme modelini asıl olarak düşük maliyetli girdi avantajlarından artan oranda yenilikten ve verimliliğin artırılmasından güç alan bir modelle değiştirmesi gerekiyor.

SOSYOEKONOMİK KALKINMA VE MODERNLEŞME VİZYONU

Çin geçen 20 yılda yenilik kabiliyetini güçlendirmekte çok büyük ilerleme sağladı. Araştırma ve geliştirme harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı düzenli biçimde artarak, 2001'de yüzde 1,1 iken 2019'da yüzde 2,23'e çıktı. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün Ana Bilim ve Teknoloji Göstergelerine göre, Çin şu anda satın alma paritesine göre dünyada en büyük ikinci araştırma-geliştirme yapan ülke ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasındaki açığı kapatıyor. Çin'in araştırma geliştirme harcamaları 2005'te ABD'ninkinin yüzde 25'i iken, 2018'de yüzde 80'ine çıktı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) 1999'da Çin'den sadece 276 başvuru yapılmıştı. Bu sayı 2019'da 200 kat arttı. Geçen yıl Çin, ilk kez ABD'yi geçerek en çok uluslararası patent başvurusunu yaptı ve (WIPO) Patent İş Birliği Anlaşması sistemine ABD 57 bin 840 başvuru yaparken, Çin 58 bin 990 başvuru yaptı.

Cornell Üniversitesi, INSEAD ve WIPO'nun birlikte yayınladığı Küresel Yenilik Endeksi'nde belirtildiği üzere, Çin 2008-09'da 34. olduğu yenilik performansını büyük ölçüde geliştirerek 2020'de 14. oldu. Çin, en yenilikçi 15 ülke arasında giren ilk orta gelirli ülke oldu. 14. Beş Yıllık Plan hazırlama yönergelerinde belirtildiği gibi, daha da ilerlemek için, Çin ulusal yenilik sistemini üst seviyeye çıkarmak ve Çin'in yenilikçi performansını belirleyen kurum ile ilişkileri iyileştirmek için reformları daha da derinleştirecek.

ÇİN EN YENİLİKÇİ 15 ÜLKE ARASINDA

Gelişmekte olan bir ülke olarak Çin'in ekonomik büyümesi ve verimliliğini artırması iki tür yenilikten faydalanabilir. Birincisi "geç gelenlerin avantajı"na dayanan yakalama yeniliğidir. Gelişmekte olan ülkelerin iş yaptığı faaliyet alanları ile küresel teknolojik cephe arasında köklü farklar var. Gelişmiş ekonomilerin teknik ilerlemesini yeniden icat etmek yerine, gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ekonomilerin mevcut teknolojilerini görece daha az maliyetle öğrenip, uyarlayıp, iyileştirebilirler, hatta eski teknolojileri atlayıp son teknolojileri doğrudan alıp yerel olarak adapte edebilirler. Yakalama yeniliği gelişmekte olan ülkelerin yüksek gelirli ülkelerden daha hızlı büyümesini sağlayabilecek kilit bir potansiyel taşıyıcıdır.

Çin gelir düzeyine göre beklenebilecek olandan daha gelişmiş bir sanayi yapısına sahipken, Çin'in sanayi verimliliği ile yüksek gelirli ülkelerin verimliliği arasındaki fark devasa boyutlarda.

İkincisi, küresel cephede "çığır açıcı" yenilik atılımıdır. Bu gelişmiş ekonomilerin rekabetçiliği ve büyümesi için kilit öneme sahiptir. Yapısal olarak riskli ve büyük başarısızlık ihtimali olmasına rağmen, "çığır açıcı" yenilik büyük yetenekler sağlayabilir ve patent ile diğer fikri mülkiyet haklarının korunması ile desteklendiğinde, teknolojik liderlikte ilk çıkan avantajları yaratabilir. "Çığır açıcı" yenilik kabiliyetlerine sahip olmayan geç kalan ekonomiler tipik olarak yüksek gelirli ekonomileri yakalama konusunda büyük zorluklarla karşılaşırlar, çünkü bu ülkeler genellikle yüksek engeller koyarlar ve korumacı politikalarla teknoloji transferi alanını kısıtlarlar.

ÇİN ŞİRKETLERİ YENİLİK PERFORMANSI BAKIMINDAN DİKKAT ÇEKİYOR

Çin ekonomisi ile küresel öncüler arasındaki genel verimlilik farkına rağmen, Çin yeni nesil enformasyon ile telekomünikasyon teknolojileri, yapay zekâ ve yenilenebilir enerji gibi yeni doğmakta olan teknolojilerde liderliğini kuruyor. Artan sayıda Çin şirketi, araştırma ve geliştirme harcamaları ile yenilik performansı bakımından dünyanın önde gelen şirketleri arasına girdi. Yükselen korumacılık dalgalarına ve yıkıcı teknolojik değişikliklere karşı durmak, "çığır açıcı" yenilik kabiliyetlerini güçlendirmek Çin'in kalkınması için artan bir şekilde önemli hale gelecek. 

Hem yakalama hem de "çığır açıcı" yenilik Çin'in ekonomik dönüşümü için gerekli ve kapasite yaratma konusunda sürekli çaba göstermeyi gerektiriyor. Kaynak ayırmaya gelince, Çin'in karar alıcıları ve iş liderlerinin, ekonomisi gelişirken, Çin'in özel koşullarına göre iki tip yenilik arasında uygun bir denge sağlamaları gerekir. Çin'in ayrıca sınır uçlardaki teknoloji ilerlemenin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde teknolojinin geniş biçimde yayılmasını destekleyecek bur açık ve iş birlikçi uluslararası ortamı yaratmak için çaba gösterecektir. Yeniliği ve ortak refahı desteklemek karşılaştığımız küresel tehditlere yanıt vermenin en iyi yoludur.china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER