info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Biz Kimiz?


Türkiye Çin Dostluk Vakfı (TÇDV), Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki mevcut ilişkilerden yola çıkarak, iki ülke dostluğunun ve işbirliğinin geliştirmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ile uzun yıllara dayalı dostane ilişkileri olan işadamı Hasan Çapan’ın önderliğinde, 24 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da kuruldu.

TÇDV, gelişen ve değişen dünyada Çin ile jeopolitik konumları, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik değerleri kapsamında işbirliği ve dostluk ilişkilerinin ön plana çıkmasını hedeflemektedir. Bu doğrultudaki çalışmalarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, bu amaçla kurulmuş diğer dernek ve vakıfların çalışmalarını desteklemek; iki kültürü ve ülkeyi karşılıklı tanıtmak; bilimsel araştırma ve yayınları desteklemek, karşılıklı burs, akademisyen ve öğrenci değişimi programları düzenlemek, seminer ve benzeri akademik konferanslar organize etmek vakfın çalışmalarının ana hatlarını oluşturmaktadır.

Türk - Çin ilişkilerinin yol haritasının belirleyicilerinden birisi olmaya aday olan TÇDV, iki ülkeye de önemli bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir. TÇDV, yaptığı ve yapacağı çalışmalarla başta Türkiye ve Çin olmak üzere Ortadoğu ve Asya’nın gündemini çok iyi takip ederek (sosyal, ekonomik, kültürel, politik açılardan) her olanağı iki ülkenin lehine çevirmek için çaba sarf edecektir. TÇDV, bunun yanı sıra Türk ve Çinli işadamlarını ve siyaset yapıcılarını doğru şekilde yönlendirecek bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

21. yüzyılda batı ile doğu arasında daha fazla bir denge politikası izlemek zorunda kalacak olan Türkiye ile 21. yüzyılın en büyük gücü olma yolunda hızlı bir şekilde ilerleyen Çin’in birbirinden öğrenebileceği çok şey vardır. Dahası iki ülkenin Orta Asya ve Ortadoğu’daki çıkarları bir yerde kesişmektedir ve bu çıkarların her iki tarafın da arzu ettiği biçimde karşılanabilmesi için iki eski komşu arasındaki diyalogun daha da geliştirilmesi şarttır. Ayrıca bu iki ülkeye yönelik küresel ölçekte artan ilgiye önem verilmesi ve mevcut kazanımların arttırılmasına katkı sağlanması da Vakfın öncelikli amaçları arasındadır. Her iki ülke açısından mevcut işbirliğinin pekiştirilmesi ve bunun olumlu yansımalarını hedeflemek yararlı olacaktır. Bu hususta TÇDV, stratejik ortak üretim, ticaret ve Ar-Ge projeleri ve benzeri alanlarda işbirliği yapılabilmesi için uygun platformların oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerde, “Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin, jeopolitik konum itibariyle önemli toplumlar oldukları, iki ülkenin de dünya barışı ve istikrarının korunmasında etkili olduklarına ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi halinde, birbirlerine katkı sağlayacaklarına” dair inanç dile getirilmektedir. Dünya barışı ve refahına ortak katkının sağlanması için yapılacak çalışmalar da TÇDV’in özellikle üzerinde durduğu konular arasındadır.

Türkiye, Çin’in ekonomik dışa açılım konusunda gösterdiği başarıları yakından izlemekte ve yükselen Çin olgusunu takdir etmektedir. Bununla birlikte, Çin de Türkiye’yi dinamik ve gelişmekte olan bir ülke olarak nitelendirmekte ve yenilikleri takip etmektir. Türkiye - Çin ticari ve ekonomik ilişkileri ciddi bir potansiyel taşımaktadır ve umut verici şekilde gelişmektedir. Karşılıklı yatırımlarla ticaret hacmindeki büyümenin önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı beklenmektedir.

Türk Çin Dostluk Vakfı, eski iki dost ve komşu ülke olan Türkiye ile Çin’in, Kültür, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Sanat, Bilim ve Spor alanlarındaki işbirlikleri gibi, dış politika alanında da işbirliği yapmaları için birbirlerine yaklaşmaları gerekliliğinin farkındadır. TÇDV, kuramsal çerçevede ele alarak, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerinde küresel resmin bütününü göz önünde bulundurmaya dikkat etmektedir. Bu bakımdan, iki ülke yöneticileri ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

TÇDV, bu öngörüler ile her iki ülkeyi pek çok alanda birbirine yakınlaştıracak, iki ülkeden farklı alanlarda kişi, kurum ve kuruluşların karşılıklı bilgi alışverişi, işbirliği ve yatırım konularında muhatap bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye - Çin ilişkilerinin son yıllardaki gelişiminin takip edilmesi, bu iki ülkenin gelecekte sahip olabilecekleri tüm imkânların çeşitlendirilerek değerlendirilmesi ve kamuoyunun kullanımına sunulması TÇDV’nin başlıca çalışma alanları arasındadır.

Türk Çin Dostluk Vakfı:

EÐİTİM ALANINDA, iki ülke arasında deneyim ve uzman değişimi yapılarak eğitim alanında mesafe alınmasının sağlanmasında katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu anlamda, yapılması planlanan çalışmalar arasında Türkçe ve Çince Dil Kursları, Öğrenci Değişim Projeleri (Lisans Öğrencileri - Lisansüstü Öğrencileri - Master ve Doktora Öğrencileri – Akademisyenler), Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri yer almaktadır.

BİLİM ALANINDA: İki ülkenin akademi seviyesindeki bilim kuruluşları arasında diyalog kurulmasının sağlanması, ortak ar-ge projelerinin yapılması ve teknoloji geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

EKONOMİ ALANINDA: Ekonomisi imrendirecek ölçüde büyüyen iki ülkenin bu alanda işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmaktadır.  Bu anlamda, iki ülke mevzuatı uyumlaştırma çalışması, iş çevrelerinin birbirlerini tanıması amacıyla fuar ve organizasyonlar düzenlenmesi, iş dünyasının sorunlarının tartışıldığı sempozyumlar düzenlenmesi tasarlanan projeler arasındadır.

SANAT VE SOSYAL ALANDA: İki ülkenin zengin kültürel miras ve medeniyetlerinin daha iyi ve derin biçimde anlaşılması amacıyla tarihçiler, akademisyenler, bilim insanları, gazeteciler, devlet adamları ve diplomatlar gibi yaşamın farklı alanlarından uzmanların katılacağı seminerler ve paneller düzenlemektedir.

FİLM VE BELGESEL ALANINDA: İki ülkenin değerlerinin işlendiği belgesel ve her konuda film çekilmesi, ortak yapımların özendirilmesi için çaba göstermektedir. Film yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncuların katılacağı film haftaları düzenlenmesi, İki ülkede düzenlenecek uluslar arası film festivallerine katılımın sağlanması, Sinemacılık alanında akademisyen değişimi, Bu alandaki sorunların tespiti ve giderilmesi başlıca planlanan çalışmalar arasındadır.

ARKEOLOJİ VE MÜZECİLİK ALANINDA: İki ülkenin kültürel ve tarihi mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bunlar arasında; Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik ve tarihi mirasın restorasyon çalışmalarının yapılması ve/veya desteklenmesi, bu alanlarda uzman ve akademisyen değişimleri, iki ülke arasında kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlenmesi yer almaktadır.

YAYINCILIK VE KÜTÜPHANECİLİK ALANINDA: İki ülkenin yayıncılık ve kütüphanecilik alanlarında işbirliğini artırıcı girişim ve etkinliklerde bulunmaktadır. İki ülkenin Milli Kütüphaneleri ile üniversite kütüphaneleri arasında işbirlikleri sağlanması, koleksiyonlarının gelişmesi, iki ülkenin önde gelen edebi, fikri, bilimsel kitapları ile popüler yayın ve internet sitelerinin çevirilerinin yapılması çalışmaları yürütülmektedir.

FOLKLOR VE GELENEKSEL KÜLTÜR ALANINDA: İki ülkenin folklor ve geleneksel kültürünün derinliğine araştırılması ve tanıtılmasını sağlamaktadır. Folklor ve geleneksel kültür alanında konferans, seminer ve araştırmalar yapılması, Halk müziği, halk dansları, kukla tiyatrosu ve gölge tiyatrosu sanatçı ve topluluklarının değişimi, Her iki ülkede düzenlenecek uluslararası halk festivallerine halk müziği ve halk dansları gruplarının katılımının sağlanması, İki ülkede Halk Kültürü üzerinde çalışmalar yapılması, yaptırılması, yapılanların desteklenmesi bu alanda yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır.

SANATSAL GÖSTERİLER ALANINDA: İki ülke sanatçılarının, sanatçı gruplarının ve zanaatkarlarının düzenlenen uluslar arası müzik, dans, folklor, tiyatro, opera ve bale ile diğer kültürel etkinliklere katılmasını sağlamaktadır.

BASIN-YAYIN VE MEDYA ALANINDA: Yazılı basının haber verme, bilgilendirme ve eğlendirmenin yanı sıra en önemli işlevlerinden biri de kamuoyu oluşturmadır. Etkin bir güç olması nedeniyle basın, sivil toplum kuruluşlarının bilinirliklerini artırmaları ve çalışmalarını hedefledikleri kitlelere ulaştırmalarının da en önemli araçlarından biridir. Bu anlamda Türk Çin dostluk Vakfı süreli yayınları, televizyon programları ve akademik yayınları ile TBMM üyelerine, Bakanlıklara, Yabancı Misyonlara, Yerel Yönetimlere, Ulusal medya kuruluşlarına, Akademisyenlere, Araştırma Enstitülerine, ‘ThinkTank’ kuruluşlarına, Odalar ve Borsalara, Holdinglere ve Turizm Acentelerine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu üç önemli proje ile iki ülke halkının doğru bilgi ve haberlere ulaşması, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ülkelerin dünyadaki konumuna vurgu yapılması ve yeni dengelerin oluşturulmasına rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

GENÇLİK SPOR ALANINDA:  İki ülke insanı, özellikle gençleri arasında barışı, kardeşliği ve dostluğu sağlamlaştırmanın ve teşvik etmenin bir aracı olarak sporun önemini vurgulamak halk sağlığını iyileştirici, eğitici, eğlendirici ve sosyalleştirici etkisini hayata geçirmek TÇDV için büyük önem taşımaktadır.

Geçmiş yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Çin’i Yaşayın’ etkinliklerinden bazılarının düzenlenmesinde TÇDV aktif olarak rol almıştır."Türkiye'de Çin'i Yaşayın" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Türk Çin ilişkileri semineri” ve  Çin-Türkiye Yazarları Değişim Etkinliği bunlardan bazılarıdır.

TÇDV, etkinlikleri arasında 2011 Türk Çin İlişkileri 40. Yıl Organizasyonları, 2012 Çin Halk Cumhuriyeti’nde Türk Yılı Organizasyonları, Seminerler, Sempozyumlar, Çalıştaylar ve Fuarlar planlanmaktadır.

Dünyanın en köklü tarih ve kültür birikimlerine sahip iki ulus arasında, gerek düne ve bugüne, gerekse de yarına ilişkin her türlü işbirliğini ve ortaklığı geliştirebilmek amacıyla üstlendiği bu önemli sorumluluk dolayısıyla Türkiye Çin Dostluk Vakfı, her iki ülkede de saygın bir yere sahiptir.